Project Description

Condicionament de la carretera LV2021 entre Verdú i Sant Martí de Maldà

Condicionament de la carretera L2021 entre els termes municipals de Verdú i Sant Martí de Maldà.

Les obres consisteixen en la demolició i enderroc de les estructures de drenatge existents; moviment de terres, la major part de la qual s’aprofitarà en obra; construcció dels drenatges transversals i longitudinals; afermat; asfaltat; senyalització i col·locació de proteccions.

A més a més, s’han proposat un seguit de mesures preventives i correctores per tal de minvar l’impacte ambiental de les obres, com ara:

  • revegetat els talussos amb espècies autòctones,
  • minimitzar l’ús del sòl durant l’obra,
  • restauració dels vials d’accés de la fase d’obra,
  • adequació de totes les obres de drenatge transversals com a passos de fauna d’invertebrats i petits mamífers,
  • instal·lació de cartells de senyalització vertical indicatius de la inclusió de la zona en zona especial de protecció de les aus (ZEPA),
  • restaurar les zones de la carretera que quedin en desús com a conseqüència de les millores realitzades, consistent en l’eliminació del ferm (aixecament del ferm i la subbase), esponjament del terreny, restitució de la topografia original, i posterior aportació de terra vegetal de la zona per tal de facilitar al màxim el creixement espontani d’espècies autòctones.

Client: Diputació de Lleida

Pressupost: 1,64 M€

Data: 2018-En execució