Project Description

Aeroport Màlaga-Costa del Sol

 
 

Actuacions de balizament per al cumpliment de les normes tècniques de l’aeroport Màlaga-Costa del Sol: Millora del sistema d’abalisament dels carrers de rodament, millora dels circuits elèctrics d’abalisament, millora de la geometria dels carrers de rodament, eliminació d’obstacles , millora de la senyalització horitzontal, creació d’un carrer de rodament per a helicòpters.
Client: AENA
Pressupost: 8,37 M€
Data: 2018-En execució