Project Description

Rehabilitació del ferm de travesias urbanas de Linyola

Rehabilitació del ferm de travesseres urbanes de Linyola, carreteres LP-3322a, PK 0+000 a l’1+930, i LV-3331, PK 0+000 al 0+596.
L’objecte d’aquest projecte és la rehabilitació superficial o rehabilitació estructural del ferm, segons s’escaigui i la construcció de cunetes revestides de formigó tant a la carretera LP-3322a, del PK 0+000 al PK 1+930, com a la carretera LV-3331, del PK 0+000 al PK 0+596. Per construir el nou ferm s’estabilitzarà amb ciment la capa existent i es reforçarà amb una nova capa d’aglomerat.
Client: Diputació de Lleida
Pressupost: 426.454 €
Data: 2013-2013