AVÍS LEGAL
1.- INTRODUCCIÓ
El present avís legal conté les normes d’ús del portal www.arno.es BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U I GRUP ARNÓ, que inclou totes aquelles societats que consten en l’enllaç següent www.arno.es, amb domicili a plaça de l’Ensenyança núm. 1, CP 25002 de Lleida, que com a titular del mateix posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts.
L’accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari del mateix i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si escau, s’estableixin. Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir i/o utilitzar el portal.
2.- IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB
En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’empresa titular del web:
Denominació: BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U I GRUP ARNÓ
Domicili social: Plaça de l’Ensenyança núm. 1, 25002, Lleida.
Inscripció: inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tom 14, Foli 52, Full 177
CIF: A25006834
Telèfon: 973.243.262
Fax: 973.243.304
Correu electrònic: arno@arno.es
Qualsevol esment del responsable en el present document es considerarà fet a nom de BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U I GRUP ARNÓ i a les dades de contacte facilitades al present apartat.
3.- USUARIS
Encara que l’accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d’alguns serveis es condicioni a emplenar prèviament un formulari de registre i l’ús d’una clau d’accés composta d’un codi d’usuari (login) i una contrasenya (password), que rebrà després d’haver completat el procés de registre.
Per això en relació amb el procés de registre i a les dades que se li demanen, l’usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació al responsable mitjançant el formulari accessible des de la pàgina web, sent l’usuari l’únic responsable de l’ús del mateix. A més l’usuari es compromet a fer un ús diligent de les claus d’accés, a no posar-les a disposició de tercers i a comunicar-ne al responsable la pèrdua o robatori i el possible accés per un tercer a les mateixes.
4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Aquest lloc web és propietat del responsable.
L’usuari reconeix que el responsable és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, els comentaris dels usuaris, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el “look-and-feel”, les marques, els noms comercials i signes distintius que apareixen en la mateixa.
L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni li confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets.
S’autoritza a l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.
L’enviament per part de l’usuari d’informacions al portal, tals com textos, fotografies, vídeos o altres continguts a través del correu electrònic, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet l’atorgament al responsable d’una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per utilitzar-les per qualsevol finalitat, incloent-hi, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació pública, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o l’eliminació de la informació, l’edició, la incorporació a bases de dades, l’explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer en el futur, en tot o en part, de tals informacions o continguts, llicència que permetrà l’autorització per incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com CD-ROM, DVD, Internet, paper o altres formats. Igualment, l’usuari atorga el dret a cedir o subllicenciar aquests drets a tercers de manera gratuïta.
L’usuari es fa responsable que les informacions i/o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol norma, ni que es tracti d’informació secreta o confidencial i a més assumeixen l’obligació de mantenir el responsable i/o els seus representants, socis, administradors, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.
L’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareixen a la pàgina web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, amb la finalitat d’assegurar la protecció d’aquests drets.
5.- AVÍS LEGAL DE PROTECCIÓ DE DADES CLIENTS DE BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
Des de l’entrada en vigor de l’actual Reglament que desenvolupa la Ley 15/1999 de Protecció de Dades Personals, Real Decreto 1720/2007 Art.2.2, les dades de contacte de persones en l’exercici de les seves funcions dins d’una empresa i/o les dades d’empresaris individuals en el desenvolupament de la seva activitat no estan sota la protecció d’aquesta Llei.
En el cas que el client actuï en qualitat de persona física, en compliment del deure d’Informació estableix l’article 5 de la Ley 15/1999 de Protecció de Dades Personals (en endavant LOPD), s’informa que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, de tractament mixt (Automatitzat i manual), que ha estat creat i anomenat “CLIENTS i/o PROVEÏDORS” degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i sota la responsabilitat de BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU, CIF A-25006834, amb la finalitat de GESTIONAR LA BASE DE DADES DELS CLIENTS DEL GRUP D’EMPRESES ARNÓ.
Així mateix, l’afectat dels presents dades personals dóna el seu consentiment exprés, per rebre publicitat i comunicacions comercials d’EMPRESES DEL GRUP ARNÓ, per tal d’informar-promocions i comunicacions publicitàries dels serveis que presta el nostre grup d’empreses, en fidel compliment de que estableix la Llei de Protecció de Dades Personals, així com en la Llei de Serveis de la Informació i Comerç electrònic en els termes de l’Art 21 per comunicacions comercials realitzades a través de correu electrònic o mitjans de comunicacions electròniques equivalents. Igualment, dóna el seu consentiment exprés per a la cessió de les seves dades personals, informant-li que les seves dades podran ser comunicades a les empreses del GRUP ARNÓ, amb la finalitat de GESTIONAR LA BASE DE DADES DELS CLIENTS DEL GRUP D’EMPRESES ARNÓ. En cas contrari, quan vulgui no donar el seu consentiment exprés per a les finalitats esmentades, exerciti el seu dret d’oposició seguint el procediment indicat en l’últim paràgraf de la següent clàusula.
En seguiment dels articles 15,16,17 de la LOPD, se l’informa que pot exercitar els drets d’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ (DRETS ARC), per un motiu legítim i fundat, mitjançant correu electrònic amb “Assumpte: LOPD BENITO ARNÓ e HIJOS ” i sol·licitant confirmació de lectura, dirigit a” lopd@arno.es “; o bé mitjançant qualsevol altre mitjà que permeti acreditar l’enviament a “BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U., Plaça de l’Ensenyança, 1, baixos; Lleida (CP 25002)” i la recepció de la seva sol·licitud; sempre i independentment del mitjà utilitzat, indicant el dret que vol exercir (Accés, rectificació, cancel·lació, oposició) -documents acreditatius de la petició que formula: nom i cognoms de l’interessat, direcció a efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant, fotocòpia del seu DNI o un altre document vàlid que l’identifiqui, i si escau de la persona que el representi. La utilització de signatura electrònica identificativa, l’eximeix de la presentació de la fotocòpia del DNI o document equivalent. No obstant això, davant de qualsevol dubte en el procediment per exercir els seus drets, pot dirigir-se a abogados@alia-iuris.es, indicant que és CLIENT de GRUP ARNÓ.
 
6.- POLÍTICA D’ÚS DE COOKIES
– Què són les cookies i com funcionen
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.
– Deure d’informació
En tractar-se de cookies que permeten únicament la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa i estrictament prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari, queda exceptuada l’obligació de “informació” arreglo a l’últim paràgraf de l’Art.22 LSSI, no sent necessari informar sobre el seu ús.
No obstant això, es posa en coneixement de l’usuari la utilització de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, pròpies; en particular, cookies tècniques.
La fi del tractament de les dades conformement als disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, és l’especificat en l’apartat “Finalitats” del tipus de cookies, per a l’ús que els és propi.
– Tipus de cookies que utilitza aquesta web : cookies tècniques
BENITO ARNÓ I FILLS, S.A.O com a Titular del Portal utilitza exclusivament aquest tipus de cookies. Són cookies pròpies.
Finalitats: permeten identificar la sessió i l’usuari registrat, elaboració d’estadístiques i funcionament de diverses opcions de la web. Són cookies tècniques imprescindibles per al correcte funcionament de la nostra web.
– Sol·licitud de consentiment
En tractar-se de cookies que permeten únicament la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa i estrictament prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari, queda exceptuada l’obligació de sol·licitud de “consentiment” arreglo a l’últim paràgraf de l’Art.22 LSSI, no sent necessari obtenir el consentiment sobre el seu ús.
No obstant això, l’usuari, per a l’aclariment de qualsevol d’aquests termes, pot dirigir-se a abogados@alia-iuris.es, indicant que és “Client de BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U”.
7.- LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
El responsable posa a disposició dels usuaris enllaços a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als quals s’estableixen enllaços.
Per això el responsable no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.
Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web del responsable haurà de complir les condicions següents:
1.- el link només es permetrà a la pàgina d’inici, és a dir www.arno.es. Queden prohibits els links profunds i els frames.
2.- no es realitzaran amb l’enllaç manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre el responsable, els seus directius, els seus empleats, els seus productes, etc.
3.- no s’autoritzen enllaços des de pàgines que incloguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, etc.
4.- l’establiment del link no suposa que entre el responsable i el titular de la pàgina web en què s’estableixi hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
5.- el responsable del web no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web des del qual es realitza el link.
8.- RESPONSABILITAT
L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que el responsable no garanteix que la informació sigui exacta, completa i actualitzada, ni tampoc sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s’hi incorporen, ni controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.
El responsable del lloc web exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la informació del portal i a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s’hi incorporen.
9.- INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ
El responsable realitzarà tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l’any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l’accés, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.
10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis del portal, les parts, amb l’acceptació d’aquestes Condicions d’Ús, a l’encalç de l’Art.32 i Disposició Addicional Tercera de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, sotmetran els seus conflictes a Sistema Arbitral de Consum.
© Benito Arnó e Hijos, S.A.U, 2017, Lleida. Tots els drets reservats.