Matèries primeres i el seu transport

ECCO2
Matèries primeres Fabricació Posada en obra Cálculs Reiniciar
Dosificació en fred
Naturalesa Proporció (%) Distància
Àrid fi 1 s/a km
Àrid fi 2 s/a km
Àrid gruixut 1 s/a km
Àrid gruixut 2 s/a km
Minves en acopis o transport s/a

Dosificació en calent
Naturalesa Proporció (%) Distància
Pols mineral d'aportació s/a km
Aditiu 1 s/m km
Aditiu 2 s/betum km
RAP s/m km
Betum en el RAP s/m
Betum residual en el lligant bituminós s/m
Proporció de betum total a la mescla s/m
Betum nou afegit a la mescla s/m km
Rebuig d'àrids o pols mineral dels àrids s/m

Transport de les matèries primeres
Estàndard del motor Càrrega neta Consum (100km)
Motorització dels vehicles t l
1. Matèries primeres 2. Fabricació 3. Transport i estès Resultats