INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES en base a l’Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (d’ara endavant “RGPD”)
Responsable del tractament: GRUP ARNÓ
Finalitat del tractament: GESTIONAR LA BASE DE DADES DELS PROVEIDORS DEL GRUP D’EMPRESES ARNÓ PER AL CONTROL DE QUALITAT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS PER A LES EMPRESES DEL GRUP.
Legitimació: En base a l’Article 6 RGPD, la legitimació pel tractament de les seves dades personals L’EXISTÈNCIA D’UN CONTRACTE.
Destinataris: LES EMPRESES DEL GRUP ARNÓ. No es cedeixen dades a tercers, excepte obligació legal. Així mateix, no es realitzaran transferències internacionals de dades personals.
Drets: Vostè, com a persona interessada respecte al tractament de les seves dades personals per part de GRUP ARNÓ, pot accedir, rectificar o suprimir les dades, sol·licitar la portabilitat dels mateixos, oposar-se al tractament (Dret a l’oblit) i sol·licitar la limitació d’aquest.
Categories de dades: Les dades que tractarem NO PERTANYEN A CATEGORIES ESPECIALS.
INFORMACIÓ ADICIONAL (En complement de la “INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES”)
Responsables: Són Corresponsables del Fitxer (Art. 26 RGPD) les següents empreses del GRUP ARNÓ

EMPRESA DEL GRUP SEU SOCIAL CIF/ NIF
ALFARNO, S.L Plaça de l’Ensenyança, 1, baixos; Lleida (CP 25002) B-25592858
BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U Plaça de l’Ensenyança, 1, baixos; Lleida (CP 25002) A-25006834
BALNI, S.A Ctra. Nacional, 230, S/n; 25123 Torrefarrera A-25020652
ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. Plaça de l’Ensenyança, 1, baixos; Lleida (CP 25002) B-25303611
PAVIMENTOS, CONSTRUCCIONES Y ARIDOS, S.L Cantera Soriana, s/n; Estopiñan del Castillo-Huesca (CP 22589) B-22175350
SIMA 2000 S.L Plaça de l’Ensenyança, 1, baixos; Lleida (CP 25002) B-22185771
ARNÓ EMPRESA TRANSPORTISTA, S.L.U Ctra. Tamarite, 3-13; Alfarràs-Lleida (CP 25120) B-25447228
ARNÓ CONCESIONES, S.L.U Plaça de l’Ensenyança, 1, baixos; Lleida (CP 25002) B-25612482
ESCOLA BRESSOL SOCIETAT CONCESSIONARIA DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA, S.A Plaça de l’Ensenyança, 1, baixos; Lleida (CP 25002) A25617457
ARNÓ FITNESS, S.L.U Plaça de l’Ensenyança, 1, baixos; Lleida (CP 25002) B-25599051
ARCIMER, S.L.U. Plaça de l’Ensenyança, 1, baixos; Lleida (CP 25002) B-25797929
AGRÓNOMS FREE, S.L Plaça de l’Ensenyança, 1, baixos; Lleida (CP 25002) B-25733239
AUBARES 17, S.L Plaça de l’Ensenyança, 1, baixos; Lleida (CP 25002) B-25733254
AUBARES 29, S.L Plaça de l’Ensenyança, 1, baixos; Lleida (CP 25002) B-25733213
CELLER LAGRAVERA, S.L Ctra. Tamarite, 3-13; Alfarràs-Lleida (CP 25120) B-25605536
LAGRAVERA, S.L Ctra. de Tamarite, 3-13; Alfarràs (CP 25120) B- 25700386
CASSIA RESTAURACIÓ, S.L Av. Rovira Roure, 43; Lleida (CP 25006) B-25631862

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A GRUPO ARNÓ, tractem la informació que ens faciliten els interessats amb la finalitat d’atendre sol·licituds d’informació sobre els serveis i productes de les empreses del grup. Així mateix, per a gestionar i controlar la nostra cartera de clients que contracten els nostres serveis o adquireixen els nostres productes.
Les seves dades no pertanyen a cap de les categories especials que recull el Reglament i per això no necessita mesures addicionals.
Quan temps conservem les seves dades?
Les dades personals proporcionats es conservaran, si no indiquen lo contrari, fins la finalització de la relació comercial.
Qual es la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades personals és l’execució d’un pre-contracte (Informació de serveis i productes de qualsevol de les empreses del GRUP ARNÓ) o contracte mercantil (Regulació de la prestació de serveis o adquisició de productes de qualsevols de les empreses del GRUP ARNÓ) en què l’interessat sigui part.
Vostè té la possibilitat de retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment.
A qui se’ls comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran a les empreses del grup que apareixen al apartat “Responsables”.
Quals són els seus drets?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si GRUPO ARNÓ estem tracten dades personals que els concerneixen, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, al seu cas, sol·licitar l’eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per la qual van ser recollits.
  • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, caso en el qual únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitat de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. GRUP ARNÓ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • En virtut del dret a la portabilitat, vostè com a interessat té dret a obtenir les dades personals que li incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?
Mitjançant un escrit dirigit a GRUPO ARNÓ, BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U
Plaça de l’Ensenyança, 1, baixos
Lleida (CP 25002)
Correu electrònic a:  lopd@arno.es
Delegat de Protecció de Dades:
Don Jordi Costa Llor
Correu electrònic: jcosta@arno.es
Quines vies de reclamació existeixen?
Si vostè considera que els seus drets no han sigut atesos de manera adequada té dret a presentar una reclamació davant:
AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES
Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid
WEB: www.agpd.es
Telèfon: 912 66 35 117
Quines categories de dades tractem?
Tractem dades que estan inclosos en la categoria especials de dades.
Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen d’una cessió legítima mitjançant qualsevol de les empreses del nostre grup a les quals vostè hagi sol·licitat informació per la web www.arno.es o hagi contractat serveis o adquirit productes (Veure apartat “Responsables”).