Condicionament LV-2021 Tàrrega-Sant Martí de Maldà

Condicionament, eixamplament i millora de la carretera local LV-2021, PK. 0+000 a 1+980. Tram: Tàrrega – Sant Martí de Maldà.
Client: Diputació de Lleida
Pressupost: 789.646,91 €
Data: 2017-2018