RAP DTS

Fresat en tractaments superficials

Utilització de materials recuperats per fresat de paviments envellits com a àrid en la capa de pre-engravillat de tractaments superficials.
Arnó ha estudiat i posat a punt una nova solució en els tractaments superficials mitjançant regs amb graveta consistent en substituir el pre-engravillat amb àrid convencional, projectat habitualment amb graveta 20/12 o similar, per un pre-engravillat amb material procedent del fresat de paviments bituminosos.
Aquest material és sotmès a un pretractament de classificació fins a obtenir la fracció granulomètrica idònia en cada cas, sense modificar les dotacions superficials d’emulsió ni gravetes sobreposades. Es tracta d’una solució que Arnó ha utilitzat amb èxit en diversos trams experimentals i que suposa una millora en la qualitat i durabilitat d’aquesta unitat d’obra, a més òbvies avantatges ambientals.
En 2017 ha estat utilitzada per primera vegada en l’obra Millora dels Camins de l’Horta per compte de l’Ajuntament de Lleida.
Data: 2017-En execució