MICROPAR (MicroPaviments ARNÓ)

Micro capes de rodadura de mescles bituminoses en calent MICRO MBC

El departament de R+D+i d’Arnó ha posat ha punt diverses formulacions de mescles bituminoses per a capes ultrafines o AUTL, segons la denominació de la pre-norma europea Pr EN-13108-9 Bituminous mixtures- Material specifications – Part 9: Asphalt forUltra-Thin Layer (AUTL). Es tracta de mescles aptes per a la posada en obra de capes de menys de dos centímetres (2 cm) d’espessor.
Aquest tipus de mescles requereix utilitzar àrids de la màxima qualitat, com els produïts en les pedreres pròpies de Estopiñán del Castillo (Osca), El Aljibe (Toledo) i Alpedroches(Guadalajara). Com a referència de la qualitat d’aquests àrids cal destacar que les andesites procedents de Alpedroches han estat seleccionades pel Centre d’Estudis i Experimentació (CEDEX) del Ministeri de Foment com a àrid patró per a la realització dels assajos de Coeficient de Poliment Accelerat (CPA) a Espanya.
Les noves mescles bituminoses desenvolupades per Arnó permeten obtenir:

  1. Màxims coeficients de fregament transversal, gràcies a la utilització d’àrids d’excel·lent qualitat, classificats en fraccions molt homogènies i combinades per obtenir granulometries fortament discontínues.
  2. Perfecta adherència al suport, mitjançant l’aplicació de regs d’adherència especials protegits amb beurada de calç per garantir la seva completa integritat i l’absència de qualsevol tipus de contaminació en l’obra i el seu entorn.
  3. Màxima durabilitat a causa de la incorporació de màximes dotacions de betum.
  4. Mínims consums de matèries primeres per unitat de superfície construïda o rehabilitada.
  5. Mínims impactes ambientals.

Després de construir diversos trams experimentals als seus propis bancs de proves, Arnó ha posat 10.000 m2 de mescla bituminosa tipus AUTL 8 en capa d’1,2 cm d’espessor en una de les primeres obres que ha realitzat usant aquesta tècnica en la CN-230 en el tram Variant de Benavarri (Osca).
Data: 2017-En execució