Superbit

Tractaments per obtenir SUperiors Propietats i Eficiències dels Regs BITuminosos millorant la durabilitat dels ferms
L’objectiu general del projecte SUPERBIT és investigar com incrementar la durabilitat de les capes dels ferms bituminosos mitjançant millores de la qualitat dels regs de imprimació i adherència executats amb diversos tipus de lligants aplicats en diferents dotacions.
Aconseguir l’objectiu general del projecte implicarà la consecució dels següents objectius específics:

  • Investigar el potencial de l’hidròxid càlcic, àrids, pólvores minerals i altres additius, aplicats en sec o per via aquosa, com rigiditzadors del lligant bituminós residual del reg d’adherència, i com millorants de l’ancoratge mecànic de les capes d’un ferm.
  • Increment en la vida útil de les capes de trànsit un 20% superior a la de la mateixa capa de trànsit estesa sobre un reg d’adherència convencional
  • Investigar els efectes de combinacions de dos o més dels materials estudiats abans separadament sobre la resistència a tallant, mòdul transversal i vida a fatiga de la interfase.
  • Investigar els efectes de les millores d’adherència obtingudes sobre la durabilitat dels ferms i paviments bituminosos.

SUPERBIT es una innovació que consisteix en l’ús d’una beurada de calç diluïda i estabilitzada com protecció dels regs d’adherència. El hidròxid càlcic aportat amb la beurada ofereix possibilitats que podrien fer superar la mera protecció dels regs d’adherència per a assegurar el manteniment de la seva integritat i l’absència de contaminacions per despreniments de lligant.
La correcta adherència entre les capes d’un ferm bituminós és essencial per no comprometre la seva durabilitat. L’adherència entre dues capes de mescla bituminosa depèn, fonamentalment, del manteniment de la INTEGRITAT de la pel·lícula de betum estesa amb el reg d’adherència, que ha de cobrir homogèniament la superfície subjacent.
L’aplicació de la beurada d’hidròxid càlcic s’ efectua mitjançant un camió cisterna equipat amb dipòsits adequats per al seu emmagatzematge, agitació i recirculació, dotat d’una rampa de reg capaç de dosificar amb la precisió requerida, i convenientment protegit de la corrosió davant eventuals acumulacions localitzades de calç.
La beurada pot aplicar-se immediatament després que hagi tingut lloc el trencament de l’emulsió del reg d’adherència, encara que és preferible esperar a que l’aigua superficial s’hagi evaporat completament.
Els vehicles i maquinària de posada en obra poden circular sobre la superfície coberta amb la beurada immediatament després de la seva aplicació. No cal espera alguna per comptar, des d’aquest moment, amb una protecció totalment efectiva del reg d’adherència.
Els rendiments de l’aplicació de la beurada de calç són molt elevats i no afecten els de posada en obra de la capa bituminosa.
L’extensió d’una beurada de calç diluïda i estabilitzada com a protecció del reg d’adherència es va assajar per primera vegada a França l’any 2009, on s’han executat ja més de 30 milions de m2 d’aquest tractament. La beurada de calç s’utilitza també a Bèlgica, Luxemburg i Polònia, entre altres països.
SUPERBIT és un projecte de recerca que compta amb un pressupost de 356.527 €, acollit al programa de ajudes CDTI corresponent a la convocatòria 2018.
Data: 2018 (des de 2016 s’estan realitzant obres amb la protecció de beurada de calç)-En execució

Tram de prova i testimonis

A2 direcció Barcelona

A2 Fraga

Treballs nocturns a Plasencia

Tarragona