L’ajuntament de Benavent de Segrià ha adjudicat a Benito Arnó la construcció d’un pavelló doble poliesportiu.

Aquesta primera fase consistirà en:

  • Moviment de terres per tal d’adequar l’espai a la primera fase.
  • Formació de la fonamentació per tal d’aguantar l’estructura prefabricada.
  • Estructura formada per pilars, bigues i biguetes de formigó armat prefabricat, amb
  • models de l’empresa Prefabricats Pujol SA.
  • Cobriment de l’estructura format per una coberta de planxes d’acer galvanitzat.
  • Formació del paviment de formigó armat, per tal de crear el terra de l’espai.