Curiositats de materials, història, economia circular i dades de consum

Durant l’estiu sempre aprofitem per fer algun recull visual sobre algun tema interessant. L’any passat vam fer un recull de fotos del passat on podíem veure com érem i com ha anat canviant el nostre sector.

Aquest any, hem escollit unes píndoles sobre curiositats de materials, una mica d’història, economia circular i unes dades sobre el consum de materials.

Sabies que ja a Mesopotàmia pavimentaven els carrers amb pedra? O que l’impuls de les obres urbanes i el clavegueram van ser cosa dels romans?

El primer material emprat per pavimentar les vies públiques va ser la pedra, a Mesopotàmia. Després, durant l’Imperi Romà, la pedra va guanyar molta rellevància per la pavimentació de les seves calçades.

La conservació de les vies data dels temps de Roma, quan es considerava la conservació com a un servei fonamental pel manteniment de la xarxa viària de l’Imperi.

Sabies que en el s XVIII es van fer carrers de fusta?

En el segle XVIII a Orient i Anglaterra es va utilitzar la fusta com a paviment pels carrers.

O que el progrés de la societat es veu reflectit al desenvolupament dels ponts?

L’evolució en l’estructura dels ponts i el tipus de materials utilitzats ha anat marcant diverses fites del progrés de la societat.

L’acer té un alt límit elàstic, la qual cosa va permetre construir ponts molt més llargs.

Saps en què consisteix la economia circular?

L’economia circular inclou els residus en un circuit de reciclat, reutilització, recuperació, valorització.

La valorització de materials procedents de residus de construcció consisteix en la preparació del material per a la reutilització, el reciclat i el reblert. Els residus utilitzats per a rebliment deuen substituir materials que no siguin residus.

O quants àrids s’han utilitzat durant 2017 a la construcció?

S’han consumit un total de 110,5 milions de tones d’àrids naturals per la construcció. (Font: ANEFA)

I quants residus es generen en la construcció de un nou edifici?

Segons el càlcul estimatiu de RCD asociación són 0.14 rati m3/m2 RCD total.

I saps quan es va impulsar el desenvolupament de la fabricació de mescles asfàltiques?

Amb el desenvolupament de la indústria petroliera es va començar a utilitzar el betum asfàltic per la fabricació de mescles asfàltiques. Clifford Richardson (1856-1932) va establir les bases de les tecnologies de les mescles asfàltiques, avui dia bàsiques per a la pavimentació.