20170426-Asphalcal-Congreso Pavimentos Zaragoza-Jorge Ortiz-Arno-b

El passat dia 26 d’abril, el nostre company Jorge Ortiz, responsable de R+D+i a l’àrea d’asfalt de Arnó, va participar com a ponent al primer Congrés de Gestió de Paviments organitzat per l’Associació Espanyola de la Carretera (AEC) a Saragossa.

Jorge Ortiz va presentar una solució innovadora, introduïda per primera vegada a Espanya per Benito Arnó, consistent en l’aplicació d’una beurada d’hidròxid càlcic, diluïda i estabilitzada, com a protecció dels regs d’adherència. La beurada de calç, encara estesa amb dotacions mínimes, impedeix que els vehicles i la maquinària d’obra, desprenguin el lligant residual del reg d’adherència, manté neta l’obra i el seu entorn i no perjudica la unió entre capes bituminoses.
Les conclusions de la seva exposició, després de l’experiència en diferents vies de la xarxa d’autovies i carreteres nacionals, van ser les següents:

1- L’aplicació de la beurada de calç assegura per complet la integritat del reg d’adherència.
2- Manté completament neta l’obra i el seu entorn.
3- No afecta al rendiment de posada en obra de les capes de mescles bituminoses.
4- Permet que, com és preceptiu, el trencament de l’emulsió tingui lloc abans que s’estengui la nova capa de mescla.
5- Pot aplicar-se sobre qualsevol suport i amb tot tipus d’emulsions qualsevol que sigui la dotació utilitzada en el reg.
6- La seva efectivitat no depèn de la temperatura de la mescla estesa, és a dir, serveix tant per a mescles bituminoses en calent com per a mescles semi-calentes, temperades o en fred.