Actualment, a la planta El Aljibe (situada a la pedrera del mateix nom), entre altres activitats quotidianes s’està garbellant material per obtenir una sorra amb una granulometria especial per a la fabricació de paviments i microaglomerats.
La pedra obtinguda en aquesta pedrera té unes propietats de duresa al desgast i a la fragmentació que la fan especialment adequada per a la fabricació d’aquest tipus de materials, paviments i ferms, i de balast per a ús ferroviari.

La pedrera El Aljibe (Almonacid de Toledo) és una explotació a cel obert d’un aflorament de roques metamòrfiques hercíniques, milonites. La pedrera està homologada per ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) del Ministeri de Foment, per al subministrament de balast TIPUS 1.

Foto dels treballs que estem fent amb un grup mòbil a la pedrera El Aljibe a Almoncid de Toledo.

Cribado-aridos-pavimentos-firmes-El Aljibe-Toledo-Arno