Durant 2019 es van consumir un total de 181,2 milions de tones d’àrids naturals pel conjunt d’aplicacions:

Del total d’àrids naturals consumits, un 75,3% es van destinar a la construcció, 136,5 Mt. A aquests s’han de sumar 2,5 Mt d’àrids reciclats i 1 Mt d’àrids artificials. En total, el sector de la construcció ha consumit 140 Mt d’àrids.

Comparativament amb les dades proporcionats de 2018 es va produir un creixement del consum al sector del 12,14%. Tot i això encara està lluny de les dades pre-crisis de l’any 2007, quan el consum anual d’àrids pel sector de la construcció va ser de 486 Mt.

Respecte del consum d’àrids reciclats també es va produir un creixement. En 2018 es van consumir 1,7 Mt, la qual cosa significa que en 2019 ha augmentat el consum d’aquest tipus d’àrids un 32%.

Les dades continuen lluny de la mitja europea, que és de 5,7 tones per habitant per any. A Espanya, la mitja és de 2,9 tones per habitant per any, això ens deixa en la penúltima posició de la taula dels 39 que la conformen (els 27 de la UE + els EFTA).

Font: ANEFA